تودیع و معارفه مدیرعامل جدید شرکت پخش دارویی اکسیر

محمدمهدی رمضانی پور به سمت مدیرعاملی شرکت پخش دارویی اکسیر منصوب شد.

مراسم تودیع دکتر محمد هادی کمالی، مدیرعامل سابق و همچنین معارفه آقای محمد مهدی رمضانی پور مدیرعامل جدید شرکت پخش دارویی اکسیر، یکشنبه ۴ دی ماه ۱۴۰۱ 

با حضور دکتر نکویی نیا، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری دارویی تأمین برگزار شد.