امضای میثاق نامه در حاشیه همایش مدیران شرکت پخش دارویی اکسیر

در حاشیه همایش مدیران خردادماه ۱۴۰۳ شرکت پخش دارویی اکسیر، به جهت اقدام یکپارچه و هدفمند در راستای محورهای اصلی عملکرد مدیران در سال آتی به منظور پیشرفت و بهبود فضا و ارتقای شرکت در حوزه انجام وظایف هر یک از مدیران شرکت پخش دارویی اکسیر میثاق نامه ای تهیه و به امضای رئیس و اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل، معاونین و مدیران این شرکت رسید. این میثاق نامه با تمرکز بر سه محور اصلی: ۱- وظیفه شناسی ۲- برنامه محوری و فروش کیفی ۳- افزایش فروش و ارتقا جایگاه می باشد.