تماس با ما

 

تلفن‌های گویا

۷۷۶۸۷۵۳۹
۷۷۶۸۷۵۴۹
۷۷۶۸۷۶۳۹
۷۷۶۸۷۶۴۹

دورنگار

۷۷۶۸۷۵۴۵

کد پستی

۱۶۱۱۶۸۳۶۶۶

آدرس

خیابان شریعتی، پایین‌تر از بهار شیراز، خیابان بوشهر، پلاک ۲۴

فرم تماس

واحد مدیریت

managment@exirpd.com

واحد فنی و پشتیبانی

 ۷۷۶۱۷۹۷۴

واحد مسئول فنی

۷۷۶۸۷۶۶۴

r.ph@exirpd.com

 

واحد استراتژیک، بهبود سیستم ها و روشها

۷۷۶۸۷۶۶۹

Startegic@exirpd.com

واحد فناوری اطلاعات

 ۷۷۶۸۷۴۹۸

admin@exirpd.com

واحد روابط عمومی

۷۷۶۱۸۲۸۹

واحد بازرگانی

 ۷۷۶۸۷۶۱۹

Puerches@exirpd.com

واحد فروش و امور مراکز

۷۷۶۸۷۵۳۹

sales@exirpd.com

واحد منابع انسانی

۷۷۶۸۷۵۳۴

Hrm@exirpd.com

واحد مالی

۷۷۶۱۸۶۲۰

Finance@exirpd.com

 

واحد حسابرسی داخلی

۷۷۶۸۷۵۳۰

hesabres@exirpd.com