تقدیر مدیرعامل شرکت پخش دارویی اکسیر از پرسنل پس از مجمع سالیانه